ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

ตัวบงชี้ความสำเร็จ(รายละเอียด)

จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบ่งชี้ตัวบงชี้ความสำเร็จpoint
1HLเข้าใจในการแก้ปัญหาอัตรากลุ่มติดเตียง4
2PHB/DHBความเสมอภาค ทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอัตรากลุ่มติดเตียง5