ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

ตัวบงชี้ความสำเร็จ(รายละเอียด)

จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบ่งชี้ตัวบงชี้ความสำเร็จpoint
1HLพัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 5
2Empowermentcut point qualityอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 5