ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รพ.สต.ยอดเยี่ยม

จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอหน่วยบริการHL
1เมืองนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม ตำบลท่างิ้ว
2ลานสกาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกำ ตำบลลานสกา
3ฉวางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว
4ช้างกลางสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติวัดสวนขัน