ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.คลองท่อม (จ.กระบี่) Cluster สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0024.0080.004
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.008.0020.001
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง30.0015.0050.003
4Health Literacy100.0047.0047.002
ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.คลองท่อม (จ.กระบี่) Cluster สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดี(1/1)x100>100.0094.449.6275.2084.82104.07113.69315.009.0083.3377.78100.00100.00100.00100.00100.0092.860.00
2Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน(1/1)x100>100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00515.0015.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
3Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน(0/9)x100>0.0039.9415.888.1824.0655.8271.70140.008.0033.3330.7740.0075.0037.5033.3329.6336.990.00
4Health Literacycut point qualityอัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก(1/1)x100>100.0060.4122.2915.8438.1282.70104.98415.0012.0045.8366.6755.5666.6760.87100.0027.2754.760.00
5Health Literacycut point qualityอัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน (0/9)x100>0.005.495.23-4.960.2710.7215.95115.003.004.353.283.9216.675.110.005.134.650.00
   Health Literacy           100.0047.00         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD