ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) Cluster สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0018.0060.003
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.0040.00100.005
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง30.0018.0060.003
4Health Literacy100.0076.0076.004
ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) Cluster สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดี(0/1)x100>0.0028.9922.89-16.786.1151.8874.76115.003.0066.6733.3311.1133.3313.040.0045.4534.520.00
2Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงอัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน(1/1)x100>100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00515.0015.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
3Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงอัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน(1/3)x100>33.3311.3810.84-10.300.5422.2233.06540.0040.004.894.929.8033.338.7616.671.287.330.00
4Health Literacycut point qualityอัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก(0/1)x100>0.005.9512.47-18.98-6.5118.4230.89115.003.008.330.000.0033.330.000.000.003.570.00
5Health Literacycut point qualityอัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน (1/3)x100>33.3310.478.83-7.201.6319.3028.13515.0015.003.7015.3820.0016.6717.500.000.009.250.00
   Health Literacy           100.0076.00         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD