ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สพป.1 Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1พัฒนาอย่างต่อเนื่อง10.0070.004
2Empowerment5.0080.004
ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สพป.1 Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
#กลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ*เป้าหมายX̅ เขตการศึกษาSD เขตการศึกษาคะแนนเต็มคะแนนที่ได้
1พัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน>66.0064.3863400000003.1050778421575.005
2พัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free>70.0047.28378771430023.9031117068685.002

5 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 | 4 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | 3 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | 2 คะแนน :: SD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 | 1 คะแนน :: SD มากกว่า 25