ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก อ.ท่าชนะ (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 0.000000000000 | SD อำเภอ =
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง(0/0)*1000.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไท (0/0)*1000.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมปัง ตำบลคลองพา(0/0)*1000.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพา(0/0)*1000.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว ตำบลวัง(0/0)*1000.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง(0/0)*1000.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี(0/0)*1000.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรอก ตำบลประสงค์(0/0)*1000.000000000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโสด (0/0)*1000.000000000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประสงค์(0/0)*1000.000000000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์(0/0)*1000.000000000000
12โรงพยาบาลท่าชนะ(0/1)*1000.000000000000