ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย อ.พุนพิน (จ.สุราษฎร์ธานี)

X̅ อำเภอ= 97.036010611100 | SD อำเภอ =3.449040997739
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ(17/17)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย(17/17)*100100.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด (36/36)*100100.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย(14/14)*100100.000000000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน(36/36)*100100.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดือน(21/21)*100100.000000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะเดื่อ(43/43)*100100.000000000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน(56/56)*100100.000000000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร(49/50)*10098.000000000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหัวควาย(35/36)*10097.222222000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด(56/58)*10096.551724000000
12โรงพยาบาลพุนพิน(125/130)*10096.153846000000
13โรงพยาบาลท่าโรงช้าง(23/24)*10095.833333000000
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลีเล็ด(43/45)*10095.555556000000
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน(15/16)*10093.750000000000
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปาน(64/69)*10092.753623000000
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโรงช้าง(25/27)*10092.592593000000
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะลวน(15/17)*10088.235294000000
19โรงพยาบาลกองบิน7(0/0)*1000.000000000000