ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.ละแม (จ.ชุมพร)

X̅ อำเภอ= 93.008547000000 | SD อำเภอ =8.055926219680
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง(9/9)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด(19/19)*100100.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนผาสุก ตำบลสวนแตง(4/4)*100100.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสง ตำบลละแม(17/18)*10094.444444000000
5โรงพยาบาลละแม(23/25)*10092.000000000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาวัด(11/13)*10084.615385000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง(16/20)*10080.000000000000