ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี อ.เกาะยาว (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 1.991653750000 | SD อำเภอ =2.213646951443
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะยาวใหญ่(3/60)*1005.000000000000
2โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์(2/89)*1002.247191000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน(1/139)*1000.719424000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะโป๊ะ(0/25)*1000.000000000000