ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster สิ่งแวดล้อม

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เมืองสุราษฎร์ธานี5.001.0020.001
2พุนพิน5.001.0020.001
3บ้านนาเดิม5.001.0020.001
4บ้านนาสาร5.001.0020.001
5ท่าฉาง5.001.0020.001
6บ้านตาขุน5.001.0020.001
7กาญจนดิษฐ์5.001.0020.001
8ไชยา5.001.0020.001
9คีรีรัฐนิคม5.000.000.000
10ชัยบุรี5.000.000.000
11พระแสง5.000.000.000
12เวียงสระ5.000.000.000
13เคียนซา5.000.000.000
14ดอนสัก5.000.000.000
15เกาะพะงัน5.000.000.000
16พนม5.000.000.000
17ท่าชนะ5.000.000.000
18วิภาวดี5.000.000.000