ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster ผู้สูงอายุ

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เมืองสุราษฎร์ธานี5.005.00100.005
2ชัยบุรี5.005.00100.005
3พุนพิน5.005.00100.005
4เวียงสระ5.005.00100.005
5บ้านนาเดิม5.005.00100.005
6บ้านนาสาร5.005.00100.005
7วิภาวดี5.005.00100.005
8บ้านตาขุน5.005.00100.005
9คีรีรัฐนิคม5.005.00100.005
10กาญจนดิษฐ์5.005.00100.005
11ดอนสัก5.005.00100.005
12ไชยา5.005.00100.005
13เกาะพะงัน5.005.00100.005
14พระแสง5.004.0080.004
15เกาะสมุย5.004.0080.004
16เคียนซา5.004.0080.004
17ท่าฉาง5.004.0080.004
18ท่าชนะ5.004.0080.004
19พนม5.004.0080.004