ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster วัยทำงาน

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1พนม5.004.0080.004
2บ้านนาเดิม5.004.0080.004
3ไชยา5.004.0080.004
4พระแสง5.004.0080.004
5ชัยบุรี5.004.0080.004
6กาญจนดิษฐ์5.004.0080.004
7พุนพิน5.003.0060.003
8เวียงสระ5.003.0060.003
9เคียนซา5.003.0060.003
10บ้านนาสาร5.003.0060.003
11ท่าฉาง5.003.0060.003
12เมืองสุราษฎร์ธานี5.003.0060.003
13บ้านตาขุน5.003.0060.003
14คีรีรัฐนิคม5.003.0060.003
15ท่าชนะ5.003.0060.003
16เกาะพะงัน5.003.0060.003
17ดอนสัก5.003.0060.003
18วิภาวดี5.003.0060.003
19เกาะสมุย5.002.0040.002