ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster วัยรุ่น

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เมืองสุราษฎร์ธานี5.005.00100.005
2ชัยบุรี5.005.00100.005
3พุนพิน5.005.00100.005
4พระแสง5.005.00100.005
5เวียงสระ5.005.00100.005
6เคียนซา5.005.00100.005
7บ้านนาเดิม5.005.00100.005
8บ้านนาสาร5.005.00100.005
9ท่าฉาง5.005.00100.005
10พนม5.005.00100.005
11บ้านตาขุน5.005.00100.005
12คีรีรัฐนิคม5.005.00100.005
13ท่าชนะ5.005.00100.005
14ไชยา5.005.00100.005
15เกาะพะงัน5.005.00100.005
16เกาะสมุย5.005.00100.005
17ดอนสัก5.005.00100.005
18กาญจนดิษฐ์5.005.00100.005
19วิภาวดี5.005.00100.005