ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

Best Practice Model

จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอเรื่อง
1เมืองสุราษฎร์ธานีรางวัลสุดยอดส้วมประเภทรพสต. (นวตกรรมประหยัดพลังงาน) ระดับประเทศ
2กาญจนดิษฐ์-
3ดอนสักได้รับรางวัลอสม.ดีเด่นด้านบุหรี่ระดับภาค ชุมชนดีเด่นด้านบุหรี่ระดับภาคและรพ.สต.ดีเด่นด้านการดำเนินงานบุหรี่ระดับประเทศ ในปี2562
4เกาะสมุยDRT-I ระดับ ดีเยี่ยม ของประเทศ และ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
5เกาะพะงันไม่มี
6ไชยาไม่มี
7ท่าชนะไม่มี
8คีรีรัฐนิคมการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร
9บ้านตาขุนอำเภออนามัยการเจริญพันธ์
10พนมนวัตกรรมเพลงแหล่ฤาษีดัดตนสู่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จากสสจ.สุราษฯ /หน่วยงานที่สนับสนุน อสม.ดีเด่นระดับประเทศ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ จากสนง.เขตสุขภาพที่ 11 /ทีมผู้ก่อการดี(Merit Marker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน จาก สสจ.สุราษฯ /
11ท่าฉางไม่มี
12บ้านนาเดิมตำบลจัดการสุขภาพ ชนะเลิศระดับภาค /
13เคียนซาไม่มี
14เวียงสระโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
15พระแสงไม่มี
16พุนพินพชอ.ด้านอุบัติเหตุ , D-RTI
17ชัยบุรีรางวัล พชอ.ที่ดำเนินการพัฒนากลไกการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงดีเด่น ประจำปี 2561
18วิภาวดีกระบวนการทางสังคมในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก