ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

Best Practice Model

จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอเรื่อง
1เมืองพังงารองชนะเลิศอันดับ1ระดับเขต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2เกาะยาว1.ผลงานวิชาการ เรื่อง มหัศจรรย์ใบเตยหอม โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ และ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
3กะปงรางวัลอำเภอต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561
4ตะกั่วทุ่งอสม.ดีเด่นระดับ จังหวัด
5ตะกั่วป่าวัดส่งเสริมดีเด่นระดับเขต, รางวัลชนะเลิศNCD Clinic Plus ระดับเขต
6คุระบุรีผู้สูงอายุดีเด่นระดับอำเภอ/ตำบลสุขภาพดีสูงดีสมส่วนฟันดีไม่ผุผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด
7ทับปุดโรงเรียนเกษียณวัย
8ท้ายเหมืองหน่วยงาน ITA ดีเด่นระดับเขต ชมรมจริยธรรมดีเด่น