ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

Best Practice Model

จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอเรื่อง
1เมืองนครศรีธรรมราชรพ.สต.ติดดาวดีเด่นระดับจังหวัด
2ลานสกา1.การประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน D-RTI ระดับดีเยี่ยม (Excellent) ระดับเขตสุขภาพที่ 11 และระดับประเทศ
3ฉวางรางวัลอาสาสมัครดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาค
4ช้างกลางชมรมผู้สุงอายุดีเด่นระดับจังหวัด