ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.ระนอง Cluster สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1Benchmarking5.004.2084.005
2วิธีการ/เครื่องมือ5.005.00100.005
3กระบวนการวิเคราะห์ 5.005.00100.005
4Health Leader5.004.0080.004
5การบริหารข้อมูล5.004.2084.005
6การสื่อสาร5.003.0060.003
7ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนา5.002.3346.672
8การจัดการความรู้5.005.00100.005
9Appreciation40.0032.7381.834
ทั้งหมด 26 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.ระนอง Cluster สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#กลุ่มตัวบงชี้หลักตัวบ่งชี้ความสำเร็จ%คะแนนที่ได้
1Benchmarkingรพ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ระดับดี100.005
2Benchmarkingรพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก100.005
3Benchmarkingอปท ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน EHA1000-4000 ระดับพื้นฐานขึ้นไป10.341
4Benchmarkingอำเภอ ที่มีความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแบบอย่าง ในจังหวัดของท่าน100.005
5Benchmarkingอำเภอ ที่คาดว่า น่าจะมีปัญหา ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม100.005
6วิธีการ/เครื่องมือเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ Benchmarking งานอนามัยสิ่งแวดล้อม100.005
7กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบบริหาร HDC100.005
8กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบการสื่อสาร100.005
9กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนา/ประเด็นมุ่งเน้น100.005
10Health Leaderบุคคลากรสาธารณสุข ระดับ จังหวัด ที่เป็นผู้นำ ( Health Leader) ด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม เชิงประจักษ์100.005
11Health Leaderภาคีสุขภาพ ที่เป็นผู้นำ( Health Leader ) ด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม เชิงประจักษ์ ในจังหวัด50.003
12การบริหารข้อมูลกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการ verify หรือ audit ฐานข้อมูล ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม100.005
13การบริหารข้อมูลกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการกำหนด ระยะเวลา การ monitoring ระบบรายงาน แฟ้ม ตามข้อกำหนด 100.005
14การบริหารข้อมูลกลุ่มงานฯ มีการนำเสนอข้อมูล ด้านอนามัยสิ่งแวล้อมและสุขภาพ สู่ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด( คปสจ)100.005
15การบริหารข้อมูลกลุ่มงานฯ มีการนำเสนอ ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สู่ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(คสจ.)100.005
16การบริหารข้อมูลกลุ่มงานฯ จัดทำรายงานประจำปี โดยสาระสำคัญ ของรายงาน ประกอบด้วย0.001
17การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง บุคลากร ภายใน สสจ100.005
18การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(คสจ.)33.331
19การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ คปสอ / อำเภอ /รพ100.005
20การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ ประชาชน25.001
21ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาประเด็นมุ่งเน้นเพื่อพัฒนา มาตรฐาน ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม0.001
22ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา60.003
23ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ประเด็นมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา 60.003
24การจัดการความรู้ผลงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีความโดดเด่น/ภาคภูมิใจ ในปีที่ผ่านมา100.005
25การจัดการความรู้ผลงาน ระดับอำเภอ ที่โดดเด่นที่กลุ่มงานฯประทับใจ100.005
26การจัดการความรู้ผลงาน ระดับ รพ / รพสต ที่โดดเด่นที่กลุ่มงานประทับใจ100.005

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40