ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.ระนอง Cluster วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1Benchmarking5.004.0080.004
2วิธีการ/เครื่องมือ5.005.00100.005
3กระบวนการวิเคราะห์ 5.005.00100.005
4Health Leader5.005.00100.005
5การบริหารข้อมูล5.005.00100.005
6การสื่อสาร5.003.0060.003
7ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนา5.004.0080.004
8การจัดการความรู้5.004.3386.675
9Appreciation40.0035.3388.335
ทั้งหมด 25 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.ระนอง Cluster วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#กลุ่มตัวบงชี้หลักตัวบ่งชี้ความสำเร็จ%คะแนนที่ได้
1Benchmarkingรพ ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน รพ เป็นมิตรกับวัยรุ่น(YFHS)100.005
2Benchmarkingอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์100.005
3Benchmarkingอำเภอ ที่มีความเข้มแข็ง ด้าน วัยรุ่น ที่เป็นแบบอย่าง ในจังหวัดของท่าน100.005
4Benchmarkingอำเภอ ที่คาดว่า น่าจะมีปัญหา ด้านวัยรุ่น0.001
5วิธีการ/เครื่องมือเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ Benchmarking งานวัยรุ่น100.005
6กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบบริหาร HDC100.005
7กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบการสื่อสาร100.005
8กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนา/ประเด็นมุ่งเน้น100.005
9Health Leaderบุคคลากรสาธารณสุข ระดับ จังหวัด ที่เป็นผู้นำ ( Health Leader) ด้าน วัยรุ่น เชิงประจักษ์100.005
10Health Leaderภาคีสุขภาพ ที่เป็นผู้นำ( Health Leader ) ด้านวัยรุ่นเชิงประจักษ์ ในจังหวัด100.005
11การบริหารข้อมูลกลุ่มงานมีการ verify หรือ audit ฐานข้อมูล วัยรุ่น100.005
12การบริหารข้อมูลกลุ่มงานวัยรุ่น มีการกำหนด ระยะเวลา การ monitoring ระบบรายงาน แฟ้ม ตามข้อกำหนด100.005
13การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน มีการนำเสนอข้อมูล ด้านสุขภาพ สู่ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด( คปสจ)100.005
14การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน มีการนำเสนอ ข้อมูลด้านสุขภาพ สู่ คณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์ ระดับจังหวัด100.005
15การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน จัดทำรายงานประจำปี โดยสาระสำคัญ ของรายงาน ประกอบด้วย100.005
16การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง บุคลากร ภายใน สสจ66.673
17การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ คณะกรรมการอนามัยเจริญพันธ์ระดับจังหวัด66.673
18การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ คปสอ / อำเภอ /รพ66.673
19การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ ประชาชน50.003
20ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาประเด็นมุ่งเน้นเพื่อพัฒนา มาตรฐาน รพ เป็นมิตรกับวัยรุ่น 100.005
21ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา40.002
22ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ประเด็นมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา100.005
23การจัดการความรู้ผลงาน วัยรุ่น ที่มีความโดดเด่น/ภาคภูมิใจ ในปีที่ผ่านมา100.005
24การจัดการความรู้ผลงาน ระดับอำเภอ ที่โดดเด่นที่กลุ่มงานประทับใจ50.003
25การจัดการความรู้ผลงาน ระดับ รพ / รพสต ที่โดดเด่นที่กลุ่มงานประทับใจ100.005

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40