ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.ระนอง Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1Benchmarking5.002.6753.333
2วิธีการ/เครื่องมือ5.005.00100.005
3กระบวนการวิเคราะห์ 5.005.00100.005
4Health Leader5.005.00100.005
5การบริหารข้อมูล5.005.00100.005
6การสื่อสาร5.004.2585.005
7ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนา5.005.00100.005
8Appreciation35.0031.9291.195
ทั้งหมด 21 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.ระนอง Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#กลุ่มตัวบงชี้หลักตัวบ่งชี้ความสำเร็จ%คะแนนที่ได้
1Benchmarkingอำเภอที่มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร หรือ โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุขระดับเพชร หรือ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (สพฐ)40.002
2Benchmarkingอำเภอ ที่มีความเข้มแข็งด้าน วัยเรียน ที่เป็นแบบอย่าง ในจังหวัดของท่าน100.005
3Benchmarkingอำเภอที่ต้องพัฒนางานวัยเรียนให้มีความเข้มแข็งมากกว่าเดิม0.001
4วิธีการ/เครื่องมือเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ Benchmarking งานวัยเรียน100.005
5กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบบริหาร HDC100.005
6กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบการสื่อสาร100.005
7กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนา/ประเด็นมุ่งเน้น100.005
8Health Leaderบุคคลากรสาธารณสุข ระดับ จังหวัด ที่เป็นผู้นำ ( Health Leader) ด้าน วัยเรียน เชิงประจักษ์100.005
9Health Leaderภาคีสุขภาพ ที่เป็นผู้นำ( Health Leader ) ด้านวัยเรียน เชิงประจักษ์ ในจังหวัด100.005
10การบริหารข้อมูลกลุ่มงานมีการ verify หรือ audit ฐานข้อมูล วัยเรียน100.005
11การบริหารข้อมูลกลุ่มงานวัยเรียน มีการกำหนด ระยะเวลา การ monitoring ระบบรายงาน แฟ้ม ตามข้อกำหนด100.005
12การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน มีการนำเสนอข้อมูล ด้านสุขภาพ สู่ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด(คปสจ)100.005
13การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน มีการนำเสนอ ข้อมูลด้านสุขภาพ สู่ หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง100.005
14การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน จัดทำรายงานประจำปี โดยสาระสำคัญ ของรายงาน ประกอบด้วย100.005
15การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง บุคลากร ภายใน สสจ66.673
16การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ100.005
17การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ คปสอ / อำเภอ /รพ./รพ.สต.100.005
18การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ ประชาชน75.004
19ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาประเด็นมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาโรงเรียน100.005
20ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาประเด็นมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพวัยเรียน100.005
21ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาการควบคุมกำกับแผนปฏิบัติการ100.005

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40