ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.นครศรีธรรมราช Cluster วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1Benchmarking5.003.6773.333
2วิธีการ/เครื่องมือ5.005.00100.005
3กระบวนการวิเคราะห์ 5.003.6773.333
4Health Leader5.005.00100.005
5การบริหารข้อมูล5.005.00100.005
6การสื่อสาร5.005.00100.005
7ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนา5.004.3386.675
8การจัดการความรู้5.003.6773.333
9Appreciation40.0035.3388.335
ทั้งหมด 24 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.นครศรีธรรมราช Cluster วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#กลุ่มตัวบงชี้หลักตัวบ่งชี้ความสำเร็จ%คะแนนที่ได้
1Benchmarkingอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ อำเภอจัดการสุขภาพวัยทำงาน4.351
2Benchmarkingอำเภอที่มีความเข้มแข็งด้านวัยทำงานที่เป็นแบบอย่างในจังหวัดของท่าน100.005
3Benchmarkingอำเภอที่คาดว่าน่าจะมีปัญหา ด้านวัยทำงาน100.005
4วิธีการ/เครื่องมือเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ Benchmarking งานวัยทำงาน100.005
5กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบบริหาร HDC100.005
6กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบการสื่อสาร100.005
7กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนา/ประเด็นมุ่งเน้น0.001
8Health Leaderบุคคลากรสาธารณสุข ระดับ จังหวัด ที่เป็นผู้นำ ( Health Leader) ด้าน วัยทำงาน เชิงประจักษ์100.005
9Health Leaderภาคีสุขภาพ ที่เป็นผู้นำ( Health Leader ) ด้านวัยทำงาน เชิงประจักษ์ ในจังหวัด100.005
10การบริหารข้อมูลกลุ่มงานมีการ verify หรือ audit ฐานข้อมูล ด้านวัยทำงาน100.005
11การบริหารข้อมูลกลุ่มงานวัยทำงาน มีการกำหนด ระยะเวลา การ monitoring ระบบรายงาน แฟ้ม ตามข้อกำหนด100.005
12การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน มีการนำเสนอข้อมูล ด้านสุขภาพ สู่ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด( คปสจ)100.005
13การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน มีการนำเสนอ ข้อมูลด้านสุขภาพ สู่ ชมรมสุขภาพ100.005
14การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน จัดทำรายงานประจำปี โดยสาระสำคัญ ของรายงาน ประกอบด้วย100.005
15การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง บุคลากร ภายใน สสจ100.005
16การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ คณะกรรมการ ชมรมด้านสุขภาพ100.005
17การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ คปสอ / อำเภอ /รพ100.005
18การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ ประชาชน100.005
19ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาประเด็นมุ่งเน้นเพื่อพัฒนา มาตรฐาน HPH 75.004
20ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา100.005
21ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ประเด็นมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา 80.004
22การจัดการความรู้ผลงาน วัยทำงาน ที่มีความโดดเด่น/ภาคภูมิใจ ในปีที่ผ่านมา100.005
23การจัดการความรู้ผลงาน ระดับอำเภอ ที่โดดเด่นที่กลุ่มงานประทับใจ100.005
24การจัดการความรู้ผลงาน ระดับ รพ / รพสต ที่โดดเด่นที่กลุ่มงานประทับใจ0.001

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40