ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.นครศรีธรรมราช Cluster แม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1Benchmarking5.004.6793.335
2วิธีการ/เครื่องมือ5.005.00100.005
3กระบวนการวิเคราะห์ 5.005.00100.005
4Health Leader5.005.00100.005
5การบริหารข้อมูล5.005.00100.005
6การสื่อสาร5.005.00100.005
7ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนา5.005.00100.005
8การจัดการความรู้5.004.3386.675
9Appreciation40.0039.0097.505
ทั้งหมด 24 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.นครศรีธรรมราช Cluster แม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#กลุ่มตัวบงชี้หลักตัวบ่งชี้ความสำเร็จ%คะแนนที่ได้
1Benchmarkingรายชื่อ รพ ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานแม่และเด็ก 82.614
2Benchmarkingอำเภอ ที่มีความเข้มแข็งด้าน แม่และเด็ก ที่เป็นแบบอย่าง ในจังหวัดของท่าน100.005
3Benchmarkingอำเภอ ที่คาดว่า น่าจะมีปัญหา ด้าน แม่และเด็ก 100.005
4วิธีการ/เครื่องมือเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ Benchmarking งานวัยแม่และเด็ก100.005
5กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบบริหาร HDC100.005
6กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบการสื่อสาร100.005
7กระบวนการวิเคราะห์ สสจ มีการวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนา/ประเด็นมุ่งเน้น100.005
8Health Leaderบุคคลากรสาธารณสุข ระดับ จังหวัด ที่เป็นผู้นำ (Health Leader) ด้านแม่และเด็กเชิงประจักษ์100.005
9Health Leaderภาคีสุขภาพ ที่เป็นผู้นำ ( Health Leader ) ด้านแม่และเด็ก เชิงประจักษ์ ในจังหวัด100.005
10การบริหารข้อมูลกลุ่มงานมีการ verify หรือ audit ฐานข้อมูล แม่และเด็ก100.005
11การบริหารข้อมูลกลุ่มงานแม่และเด็ก มีการกำหนด ระยะเวลา การ monitoring ระบบรายงาน แฟ้ม ตามข้อกำหนด100.005
12การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน มีการนำเสนอข้อมูล ด้านสุขภาพ สู่ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ)100.005
13การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน มีการนำเสนอ ข้อมูลด้านสุขภาพ สู่ MCH board100.005
14การบริหารข้อมูลกลุ่มงาน จัดทำรายงานประจำปี โดยสาระสำคัญ ของรายงาน ประกอบด้วย100.005
15การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง บุคลากร ภายใน สสจ100.005
16การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ MCH Board100.005
17การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ คปสอ / อำเภอ /รพ100.005
18การสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง กลุ่มงาน กับ ประชาชน100.005
19ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาประเด็นมุ่งเน้นการพัฒนาด้านมาตรฐาน รพ/รพสต งานแม่และเด็ก ปี 62100.005
20ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา100.005
21ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ประเด็นมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา 100.005
22การจัดการความรู้ผลงาน แม่และเด็ก ที่มีความโดดเด่น/ภาคภูมิใจ ในปีที่ผ่านมา50.003
23การจัดการความรู้ผลงาน ระดับอำเภอ ที่โดดเด่นที่กลุ่มงานประทับใจ100.005
24การจัดการความรู้ผลงาน ระดับ รพ / รพสต ที่โดดเด่นที่กลุ่มงานประทับใจ100.005

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40