ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

อ.เกาะลันตา (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1Benchmarking5.005.00100.005
2วิธีการ/เครื่องมือ5.005.00100.005
3กระบวนการวิเคราะห์ 5.005.00100.005
4Health Leader5.004.6092.005
5DHB5.005.00100.005
6data quality5.005.00100.005
7data management5.005.00100.005
8ระบบการสื่อสาร5.005.00100.005
9ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนา5.003.0060.003
10Appreciation45.0042.6094.675
ทั้งหมด 37 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

อ.เกาะลันตา (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#กลุ่มตัวบงชี้หลักตัวบ่งชี้ความสำเร็จ%คะแนนที่ได้
1Benchmarkingรพสต ที่มีผลงานภาพรวม pp excellence ดีที่สุด100.005.00
2Benchmarkingรพสต ที่มีผลงานภาพรวม pp excellence น้อยที่สุด100.005.00
3วิธีการ/เครื่องมือง่ายในการดำเนินการ100.005.00
4วิธีการ/เครื่องมือความน่าเชื่อถือ/การยอมรับ ของ รพสต ในเครื่องมือ ที่ใช้100.005.00
5วิธีการ/เครื่องมือมีการนำเทคโนโลยี่ มาใช้ในการจำแนก ระดับความเสี่ยง ของ รพสต ด้าน pp excellence100.005.00
6วิธีการ/เครื่องมือประเด็นการประเมิน เพื่อจำแนก ไม่เพิ่มภาระงาน ของ รพสต.100.005.00
7วิธีการ/เครื่องมือมีแบบแผนชัดเจน100.005.00
8กระบวนการวิเคราะห์ คปสอ/ สสอ มีการ วิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบบริหาร HDC100.005.00
9กระบวนการวิเคราะห์ คปสอ. / สสอ. มีการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงระบบการสื่อสาร100.005.00
10กระบวนการวิเคราะห์ คปสอ/สสอ มีการวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนา/ประเด็นมุ่งเน้น100.005.00
11Health Leaderบุคลากร ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ100.005.00
12Health Leaderบุคลากร มีค่า BMI ปกติ50.002.00
13Health Leaderบุคลากร ที่มีอารมณ์ดี/ คิดบวก100.005.00
14Health Leaderบุคลากร ไม่สูบบุหรี่ /สารเสพติด100.005.00
15Health Leaderบุคลากร ไม่ดื่ม สุรา/ของมึนเมา75.004.00
16Health Leaderบุคลากร ที่รักสิ่งแวดล้อม100.005.00
17Health Leaderบุคลากร ที่ชอบช่วยเหลือสังคม100.005.00
18Health Leaderบุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี100.005.00
19Health Leaderบุคลากรที่ไม่เป็น DM / HT100.005.00
20Health Leaderบุคลากรที่ชุมชนเชื่อถือ หรือ ศรัทธา100.005.00
21DHBอปท ที่มีความเข้มแข็งด้าน “ pp excellence” มากที่สุดในอำเภอของท่าน100.005.00
22DHBอปท ที่มีความเข้มแข็ง ด้าน “ pp excellence” น้อยที่สุด ในอำเภอของท่าน100.005.00
23DHBโรงเรียนสังกัด สพฐ ที่มีระบบการสร้างสุขภาพ นักเรียน ดีที่สุดในอำเภอของท่าน 2 โรงเรียนคือ100.005.00
24DHBคณะกรรมการ พชอ ที่มิใช่ บุคคากร สาธารณสุข เป็นผู้นำด้านสุขภาพ เชิงประจักษ์100.005.00
25data qualityสสอ มีการ verify หรือ audit ฐานข้อมูล100.005.00
26data qualityสสอ มีการกำหนด ระยะเวลา การ monitoring ระบบรายงาน แฟ้ม ตามข้อกำหนด100.005.00
27data managementสสอ มีการนำเสนอข้อมูล ด้านสุขภาพ สู่ พชอ100.005.00
28data managementสสอ มีการนำเสนอ ข้อมูลด้านสุขภาพ สู่ รพ สต / รพ100.005.00
29data managementสสอ จัดทำรายงานประจำปี โดยสาระสำคัญ ของรายงาน ประกอบด้วย100.005.00
30ระบบการสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง บุคลากร ภายใน สสอ100.005.00
31ระบบการสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง สสอ กับ รพสต100.005.00
32ระบบการสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง สสอ กับ รพ100.005.00
33ระบบการสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง สสอ กับ คณะกรรมการ พชอ.100.005.00
34ระบบการสื่อสารระบบการสื่อสาร ระหว่าง สสอ กับ ประชาชน100.005.00
35ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาประเด็นมุ่งเน้นการพัฒนา ปี 62 ที่คณะกรรมการ พชอ คัดเลือก28.571.00
36ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา ปี 6260.003.00
37ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ประเด็นมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา100.005.00

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40