ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

อ.ถ้ำพรรณรา (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
10

สถานการณ์(Appreciate)

อ.ถ้ำพรรณรา (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#กลุ่มตัวบงชี้หลักตัวบ่งชี้ความสำเร็จ%คะแนนที่ได้
ไม่พบผลลัพธ์

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40