header
สิ่งแวดล้อม
  เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน (28/5/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมในการชี้แจงข้อกำหนดในการดำเนินกิจการส่งอาหาร (Food Delivery) ใน (24/5/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 39-5/2564 ผ่านทางระบบ VDO Co (24/5/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ในการส่ (24/5/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการศูนย์พักพิ (24/5/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรำคาญ กรณีเรื่องร้องเรียนจากกิจการเผาถ่านฯ (24/5/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (5/5/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่่นออกคำสั่ (5/5/2564)
  อ่านต่อ..