header
สิ่งแวดล้อม
  เยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร Covid Free Setting (3S) ณ ศูนย์การค้าเซ็ (30/11/2564)
  อ่านต่อ..
  เยี่ยมติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ COVID -19 ของ รพ.สนาม/CI พื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์และอำเภอชะอวด จั (30/11/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่11 จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ( Global Hand Washing Da (31/10/2564)
  อ่านต่อ..
  ลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลขนอม เทศบาลตำบลขนอ (31/10/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ (31/10/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มงานอนามัยที่แวดล้อม เข้าร่วมประชุม Conference การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยศา (31/10/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอ (31/10/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ล (31/10/2564)
  อ่านต่อ..