header
สิ่งแวดล้อม
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร สังกัดกองก (31/7/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบประปามาตรฐานขององค์กรปกครอง (31/7/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเยี่ยมติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียน กพด.ต้นแบบด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ป (30/6/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข (30/6/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เยี่ยมติดตามโครงการสร้างเสริมการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค กิจกรรมการพัฒนาระ (30/6/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่ (30/6/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมติดตามและประเมินรับรองการดำเนินงานการพัฒนาระบบคุ (9/6/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมติดตามและประเมินรับรองการดำเนินงานการพัฒนาระบบคุ (7/6/2565)
  อ่านต่อ..