header
สิ่งแวดล้อม
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจา (22/6/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามมาตราฐานอนามัย (22/6/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุทธ (31/5/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธ (31/5/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่11 ร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภา (31/5/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1 ประจำป (11/5/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นวิทยากรโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ (26/4/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมติดตามผลการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ ในพื้นที่ (26/4/2566)
  อ่านต่อ..