header
สิ่งแวดล้อม
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบกล (29/11/2565)
  อ่านต่อ..
  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรา (29/11/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบบริหารมูลฝอยติดเชื้อ ( (23/11/2565)
  อ่านต่อ..
  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมอบรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกค (7/11/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะการจัดการอนามัยสิ่งแวด (31/8/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้ารับร (31/8/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร สังกัดกองก (31/7/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบประปามาตรฐานขององค์กรปกครอง (31/7/2565)
  อ่านต่อ..