header
สิ่งแวดล้อม
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมติ (17/6/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมติ (16/6/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมติ (15/6/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมเฝ้าระวังการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในสถานการณ์ COVID-19 พื้ (10/6/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมติดต (8/6/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแว (8/6/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมติดตามการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVI (2/6/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อกา (2/6/2564)
  อ่านต่อ..