header
สิ่งแวดล้อม
  ตัวแทนกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนกรมอนาม (31/8/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี ประจำปีงบป (31/8/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30/6/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30/6/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30/6/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามมาตราฐานอนามัย (22/6/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจา (22/6/2566)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามมาตราฐานอนามัย (22/6/2566)
  อ่านต่อ..