header
สิ่งแวดล้อม
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในเขตเทศ (30/3/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ (30/3/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างเทศบัญญัติและข้อบัญญัต (24/3/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์การแพร่ร (24/3/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายให้มีทักษะในการจัด (24/3/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดประชุมโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประจำปี 25 (24/3/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์การแพร่ร (16/3/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมชม การดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันโควิด -19 และสุขาภิบ (16/3/2564)
  อ่านต่อ..