header
สิ่งแวดล้อม
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น องค์การบร (12/1/2565)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวังโควิด-19 เบื้องต้น (A (27/12/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวังโควิด-19 เบื้องต้น (A (27/12/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่11 ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวังโควิด-19 เบื้องต้น (An (27/12/2564)
  อ่านต่อ..
  เยี่ยมติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รพ.สนาม/CI และติดตามมาตรการ Covid Free Setting /Thai Stop Covid (30/11/2564)
  อ่านต่อ..
  สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวังโควิด-19 เบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK) ให้แก่กลุ่มเสี่ยง ผู้ประกอบการต (30/11/2564)
  อ่านต่อ..
  เยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร Covid Free Setting (3S) ณ ศูนย์การค้าเซ็ (30/11/2564)
  อ่านต่อ..
  เยี่ยมติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ COVID -19 ของ รพ.สนาม/CI พื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์และอำเภอชะอวด จั (30/11/2564)
  อ่านต่อ..