header
สิ่งแวดล้อม
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับสสจ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมเสริมพลังและประเมินติดต (30/11/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่1 (23/11/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สุขภาพตำบลปากพูน อำเภ (9/10/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แปรผล(Qlik) คร (9/10/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แปรผล(Qlik) คร (5/10/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าปรับปรุงผิวจราจรบนถนนภายในศ (2/10/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่แหลงน้ำฯ (1/10/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมทีมเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่าง (28/8/2563)
  อ่านต่อ..