header
วัยรุ่น
  ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (10/8/2564)
  อ่านต่อ..
  ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลแก่ผู้รับรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (10/8/2564)
  อ่านต่อ..
  ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลแก่ผู้รับบริการ (6/8/2564)
  อ่านต่อ..
  ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสcorona2019แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการเครือข่ายศูนย์อนามัยที่11 (1/8/2564)
  อ่านต่อ..
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Healt (24/7/2564)
  อ่านต่อ..
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ( กึ่ง ) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (24/7/2564)
  อ่านต่อ..
  ให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน ไวรัส Corona 2019 แก่ผู้รับบริการ ในเขตบริการ (24/7/2564)
  อ่านต่อ..
  จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing (22/7/2564)
  อ่านต่อ..