header
วัยรุ่น
  วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายแพทย์ วิษณุ (6/8/2563)
  อ่านต่อ..
  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เยี่ยมประเมิน การจัดบร (5/8/2563)
  อ่านต่อ..
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสำหรับศูนย์อนามัย วันที่ (3/8/2563)
  อ่านต่อ..
  ค่ายครอบครัวอบอุ่น วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จัง (2/8/2563)
  อ่านต่อ..
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยนายพิทยา อินทร์คง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรพะงันโคร (16/7/2563)
  อ่านต่อ..
  ตัวแทน cluster วัยรุ่น ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระยะแรกรับ และการส่ง (13/7/2563)
  อ่านต่อ..
  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช งานวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ( ลงพื้นที่ครั้งที่ (10/7/2563)
  อ่านต่อ..
  เยี่ยมและศึกษาดูงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การปรึกษาท้องไม่พร้อม หรือบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (3/7/2563)
  อ่านต่อ..