header
วัยรุ่น
  ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสcorona2019แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการเครือข่ายศูนย์อนามัยที่11 (1/8/2564)
  อ่านต่อ..
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Healt (24/7/2564)
  อ่านต่อ..
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ( กึ่ง ) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (24/7/2564)
  อ่านต่อ..
  ให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน ไวรัส Corona 2019 แก่ผู้รับบริการ ในเขตบริการ (24/7/2564)
  อ่านต่อ..
  จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing (22/7/2564)
  อ่านต่อ..
  จัดระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service : YFHS ) พัฒนาคุณภาพ (22/7/2564)
  อ่านต่อ..
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (20/7/2564)
  อ่านต่อ..
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว (20/7/2564)
  อ่านต่อ..