header
เรื่อง : ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ( ฉบับที่ 28 ) พ.ศ.2564

กรมอนามัยประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ( ฉบับที่ 28 ) พ.ศ.2564

( ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ )

วันที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 9:00-12:00 น.

    กลุ่มผู้ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย  ภาคเช้า  ได้รับมอบหมายจากสมาคม  อาสา RSA  จำนวน  4  คนเข้าร่วมประชุม  ผ่านทางระบบ  Zoom  Conference ณ ห้องประชุมสิริธรรม 2  ศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราช   

      ประธาน นายแพทย์พีระยุทธ์   สานุกูล   ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย  สืบเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ใน  มาตรา  305  อนุ 1- 4 เป็นไปตามข้อบังคับแพทย์สภา

มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่  3  กรกฎาคม  2564 มาตรา  305 อนุ 5  เป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  คณะกรรมการ ฯ  คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการระดม จากหลายกระทรวง และทีมสหวิชาชีพของกระทรวงสาธารณสุข   ได้ยกร่างขึ้นมาเป็นข้อกำหนดของกระทรวง ซึ่งได้กำหนดแนวทาง และ ใช้กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี พ.ศ.2559 เพื่อให้วัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ได้เข้าถึงระบบบริการที่ปลอดภัย  หรือหากต้องการตั้งครรภ์ต่อก็ได้รับการดูแล  ตามข้อกำหนด  เพื่อลดอัตราการตายของมารดา และหลังจากได้ให้กลุ่มต่างๆ ได้แก้ไขคาดหวังจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2564

       วิธีการก็ได้มีการพิจารณาร่างกระทรวงทั้งหมด  24  ข้อ  ประกอบด้วย 3  หมวด

หมวดที่ 1 การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก มี 10 ข้อ  ( มีความครอบคลุมและรัดกุม )

หมวดที่ 2 แนวทางการดูแลช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ซึ่งยืนยันที่จะตั้งครรภ์ต่อ  มี 10 ข้อ (  ต้องปรับเนื่องจากยังเป็นนามธรรม  ไม่มีการต้องทำ  )

หมวดที่ 3  การควบคุมและการประสานงาน มี 4  ข้อ  ( ต้องรัดกุม ต้องให้การช่วยเหลือ )


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...