header
เรื่อง : การประชุมส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงโควิด 2019

Zoom  Conference   24 Aug 2021  01:00 -4:00 PM

ณ ห้องประชุมสิริธรรม 2 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

    ประเด็น  การประชุมส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงโควิด 2019 

     จัดประชุมโดยสมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA  เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศให้วัยรุ่น และผู้หญิงท้องไม่พร้อม  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...