header
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม การถอดบทเรียน Focus group discussion “การจัดบริการ YFHS ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน”

20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม การถอดบทเรียน

Focus group discussion

“การจัดบริการ YFHS ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน”

พื้นที่อำเภอทุ่งสงได้รับคัดเลือก_1ใน6 ทีมระดับประเทศจาก สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน _ภายใต้ โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย IHPP Thailand __

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...