header
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดกระบี่ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/ 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดกระบี่ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/ 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13:30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่___

ประธานนายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในการประชุม

นายแพทย์วิทยา  วัฒนเรืองโกวิท  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่   ฝ่ายเลขานุการ

       ดำเนินการตามวาระการประชุม  สถานการณ์ตัวชี้วัด  อัตราคลอดในภาพรวมของกระบี่มีแนวโน้มที่ดี และในปีนี้ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์   และทางสำนักงานสาธารณสุขจากการร่วมประชุม  วางแผนเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์วัยรุ่น  ในปี 2565  เครื่องมือได้ออกแบบกันเกือบแล้วเสร็จ  เหลือช่องทางที่จะเก็บข้อมูลอย่างไร ในช่วงสถานการณ์โควิด

รวมทั้งได้ร่วมฟังข้อเสนอแนะของตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน

      รายงานการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ  ในกรอบของยุทธศาสตร์การทำงานตาม พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  บางโครงการแล้วเสร็จ   กำลังดำเนินการ  และยกเลิก  รวมทั้งศูนย์อนามัยที่ 11 ได้ร่วมนำเสนอสถานการณ์   การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย  ในช่วงโควิด การรับเคสจากสายด่วน 1663 รวมทั้งการรับส่งต่อของจังหวัดกระบี่  มีจุดเด่น  หรือเราจะหาจุดร่วมเพื่อโอกาสพัฒนาให้  มีความสะดวกขึ้นสำหรับผู้รับบริการ  ประเด็นตรงนี้ทางทีมเลขานุการรับไว้เพื่อดำเนินการต่อ  ในการพัฒนางานในเครือข่าย RSA และคิดว่าหลายภาคส่วนเปิดใจในเรื่องสถานการณ์  เหล่านี้  ช่องทางการเข้าถึง และนำเสนอโมเดลการดำเนินงานกับท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธิแพธ ทู เฮลท์ ( P2H ) ในการสนับสนุนเครื่องมือ  และการออกแบบกิจกรรม ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต้นน้ำ  กลางน้ำ  และการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยช่วงปลายน้ำ   รวมทั้งการบริหารจัดการ  แก้ไขปัญหาในภาพรวมของจังหวัดกระบี่  ทางด้านศึกษาธิการ  เห็นชอบว่าต่อไปควรจะมาถอดบทเรียน  หรือคลี่รายละเอียด  แล้วมารวบรวมปัญหา และ ข้อเสนอแนะจากตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนว่าแท้จริง   เค้าต้องการอะไร  อย่างไร  เพื่อการตอบสนองที่แท้จริงในแต่ละยุทธศาสตร์   แล้วงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือประเด็นวัยรุ่นจะบูรณาการกันอย่างไร ?  ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากประธานในที่ประชุมในหลากหลายมุมมอง

      มีการนำเสนอ อปท.เป็นแหล่งเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  ได้วางแผนการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 1 / 2565 ในกลางตุลาคม หรือ ต้น พฤศจิกายน  2564


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...