header
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดพังงา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2 / 2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดพังงา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2 / 2564  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา        นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

นายแพทย์วิเศษ กำลัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นเลขานุการ

วัตถุประสงค์  เป็นการติดตามประเมินผลงานทางด้านกระบวนการและผลลัพธ์

กระบวนในการทำงานมีการทำงานเชิงบูรณาการในหลายภาคส่วน  เช่น มหาดไทย  สาธารณสุข  พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์   ระดับจังหวัด  ระดับพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

        สืบเนื่องจากกระบวนการทำงานเชิงคุณภาพ  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  งานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น  ได้มีการนำข้อมูลการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่น  ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  ในต้นปี 2564  จำนวน  14 คน  ร่วมมือกับพื้นที่  เก็บข้อมูล  เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ หาสาเหตุที่แท้จริง   ถึงความพร้อม อายุ อาชีพ  เศรษฐกิจ  การศึกษา  คู่ครอง  ศาสนา  การคุมกำเนิดก่อนและหลังคลอด คุณภาพชีวิตโดยภาพรวม  ตัวอย่างเช่นพบว่า  จำนวน  2  คน  มีความพร้อม  และ จำนวน  12  คนไม่มีความพร้อมในปัจจัยที่หลากหลาย และ  การเก็บข้อมูลมารดาคลอดมีชีพอายุ  15-19 ปี   จำนวน  95  คน   นำข้อมูลเข้า MCH Board  ระดับจังหวัด   ในกระบวนการเหล่านี้  ทำให้แต่ละภาคส่วน  ที่เกี่ยวข้อง  มาร่วมใช้ข้อมูล  ( แต่เน้นความลับ ) และนำผลการวิเคราะห์   ไปเข้าคณะทำงาน   เพื่อวิเคราะห์เนื้องานที่ได้ดำเนินการ  สำหรับผู้เกี่ยวข้อง  ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล  และเวทีคิดว่าเป็นกระบวนการที่ดีในการที่จะจัดทำแผนแก้ไขปัญหา  รวมทั้งการทำแผนตั้งแต่ต้นน้ำ   กลางน้ำ   ปลายน้ำ   ในปี 2565  ต่อไป

        ข้อสังเกตในเวทีการมีส่วนร่วมของเครือข่ายดี  และ สถานการณ์เกี่ยวกับอัตราคลอด  การตั้งครรภ์ในวัยเรียน  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  ของเยาวชนหลากหลายด้าน  แต่ในจังหวัดพังงา  ที่มีกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี  กระบวนการบูรณาการ  ทำให้สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  อย่างต่อเนื่อง

       มีกระบวนการเยี่ยมบ้าน  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด พมจ. สาธารณสุข   พื้นที่ลงร่วมกันและนำเคสรายกรณีที่เปราะบาง  มา Conference  เพื่อการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องมี  อย่างน้อยการจบการศึกษาภาคบังคับ  และยังมีชาวมอร์แกน  ที่อาศัยที่หมู่เกาะสุรินทร์  มีเด็กปฐมวัยประมาณ  60  คน  เป็นกลุ่มที่ไม่มีแหล่งทำกิน  คิดว่ายังเป็นปัญหาที่ท้าทายอีกหลายประเด็น  ที่ต้องอาศัยหลายภาคีเข้ามามีส่วนร่วม  อย่างต่อเนื่อง

    ประกอบกับมีโครงการที่สนับสนุนงบประมาณโดยท้องถิ่น  หรือ  Matching Fun ของมูลนิธิแพธ ทู เฮลท์  ที่ได้ร่วมกับอบต. ถ้ำ  อบต.โคกเจริญ   อบต. บ้านนา  ในการสนับสนุนเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้  คือ  การเปิดห้องเรียนพ่อแม่   การพัฒนาแกนนำสภาเด็กและเยาวชน  การพัฒนาคุณครูเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา  โดยมูลนิธฺิแพธ ทูเฮลท์  ( P2H  )  ออกแบบกิจกรรมและเป็นวิทยากร  สนับสนุนโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด   พื้นที่คิดว่ามีประโยชน์  และจะพัฒนาต่อ

        และได้มีการนำเสนอ อปท.เป็นแหล่งเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ได้คัดเลือก เทศบาลตำบลบางนายสี   อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  ในปี  2564

        ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการจังหวัดพังงา  ( พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี พ.ศ.2559  )  และ ทีมเลขานุการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...