header
เรื่อง : การประชุมระบบทางไกลเชิงปฏิบัติการเรื่องการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ ประจำปี 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ ประจำปี 2564 โดยชมรมพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควมคุมการติดเชื้อและโรงพยาบาลนครพิงค์ จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 2-13 ส.ค 2564 โดยประชุมระบบทางไกล( zoom) มีพยาบาล เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 382 คน โดยมี นางพจณา โชโชล พยาบาลวิชีพ จากศูนย์อนามัยที่ 11 ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อ เป็นการ พัฒนา ศักยภาพการทำงาน และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...