header
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ( กึ่ง ) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  เวลา 8.30-15.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ( กึ่ง ) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพช. เชียรใหญ่ และ รพ.สต.ต่างๆ )  อสม. จำนวน 14 คน และ บุคลากร อบต.แม่เจ้าอยู่หัว และ อบต.เสือหึง  รวมทั้ง หมด 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช         เพื่อชวนคุย ทบทวน การจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  ( Youth Friendly Health Service : YFHS )  ในด้านต่างๆ  เปิดการประชุมโดยนายธรรมนูญ ชามทอง สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่  :  ด้วยแนวคิด ว่า ถึงแม้เราจะอยู่ในสถานการณ์โควิด ในหลายระลอกที่ผ่านมา   การส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่นก็ต้องดำเนินการ  ด้วยปัจจัยต่างๆ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ  ก็จะมีความเกี่ยวโยงกันทั้งหมด  และคาดหวังว่า ให้บุคลากรสาธารณสุข และ อสม.ที่อยู่ใกล้กับครอบครัวชุมชน ในพื้นที่มากที่สุด จะได้นำทักษะองค์ความรู้. ไปปรับใช้กับครอบครัวในความรับผิดชอบ ได้ทั่วถึงทั้งอำเภอ เพื่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ในอำเภอเชียรใหญ่ และในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ ได้ปลอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่มาเป็นระยะเวลา 81 วันแล้ว. แต่ในการจัดประชุม  ทางพื้นที่และผู้จัด ก็ใช้มาตรการ. Socail  Distancing  ต้นทุนของอำเภอเชียรใหญ่ มีอบต.แม่เจ้าอยู่หัว  เป็น อบต.ต้นแบบ ที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ วัยรุ่น  ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศ  และเป็นท้องถิ่นที่พยายามช่วงชิงโอกาส ในการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาวะของวัยรุ่น  คือ การเปิดห้องเรียนพ่อแม่ มาจำนวน 3 รุ่น  การพัมณาแกนนำสภาเด็กและเยาวชน. และเด็กสามารถเปลี่ยนแนวคิด ปรับเปลี่ยน  และสามารถทำบทบาทแกนนำได้ดี ในด้านต่างๆ เช่น เป็นวิทยากรระดับภาค มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ในระดับประเทศ

และ ให้การช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และ อบต.แม่เจ้าก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนา ในด้านต่างๆ ต่อไปเช่นความรุนแรงในครอบครัว  เปิดห้องเรียนพ่อแม่. พัฒนาแกนนำสภาเด็กและเยาวชน ในปลายปี 2564      ในการทำกิจกรรม เชิงกระบวนการคิดการมีส่วนร่วมในวันนี้  เวทีก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น. ความคาดหวัง  ต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งมีความเหมือน กับปัญหาในอำเภอต่างๆ คือ ติดสารเสพติด  ติดเพื่อน ติดเกมส์ มีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่ป้องกัน การตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น  ความเครียด จากสิ่งเหล่านี้  ก็มีความคาดหวังอยากได้ความรู้ไปใช้กับลูกวัยรุ่นในครอบครัว และ ในชุมชน   การพัฒนาหรือสื่อสารให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการที่มี และรู้สึกดีใจที่มีบริการที่เป็นมิตร  การปรับตัวให้เข้าถึงวัยรุ่น  และ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันทำงาน  รวมทั้งแนวคิดกระบวนการสร้างกิจกรรม  ประเด็นท้าทาย ทำไมวัยรุ่นไม่จดไม่จำ ไม่ทำตาม เมื่อมีการสอนทักษะในโรงเรียน ทำไมวัยรุ่นไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์  ปัญหาที่น่าห่วงที่เห็นวัยรุ่นในปัจจุบัน  การพัฒนาการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ควรพัฒนา เป็นแบบไหน และใครต้อง มีหน้าที่อย่างไร ? ปัญหาอุปสรรค ? จากการร่วมคิด  พบว่าทัศนคติส่วนใหญ่ มีความเห็นใจ และให้โอกาสกับวัยรุ่นที่เผชิญปัญหา  และมีการเข้าถึงในหลาย รพ.สต. มีระบบการส่งต่อ  มีช่องทาง เช่น เมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์  แล้วมีระบบการปรึกษาทางเลือก สู่การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย  หรือการฝากครรภ์คุณภาพ  รวมทั้งการสะท้อนมุมมอง ที่เป็นเชิงบวก ในกรณีบทบาทสมมุติ

และคิดว่า ระยะเวลา เป็นช่องว่างระหว่างวัย  สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กเปลี่ยนไป  ก็ย่อมส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ต่างไปตามยุค         แล้วคิดว่าจะวางแผนอย่างไร  เพื่อให้ตัววัยรุ่น ครอบครัว โรงเรียน  รพ. และ รพ.สต. อสม.อปท. เพื่อช่วยลดปัญหาปลายนำ้ให้สาธารณสุข  และ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กอำเภอเชียรใหญ่  ได้มีทักษะ  มีการเข้าถึงบริการ  มีครอบครัวที่น่าอยู่  และเมื่อต้องเผชิญปัญหาจะเข้าถึงบริการที่เป็นมิตร จากการที่วัยรุ่นอายุ 10-20 ปี อำเภอเชียรใหญ่ ที่ทางวิทยากร ขอมูลนิธิแพธ ทู เฮลท์. ( P2H )  ได้ถอดแบบสอบถามจากมาตรฐานการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน จำนวน 137 คน พบว่าอัตราที่รู้จักบริการที่เป็นมิตร ร้อยละ 70 และ อยากให้ เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ มีท่าทีที่เป็นมิตร และเก็บรักษาความลับ รวมทั้งมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย  ในภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 393 คน รู้จักบริการ และไม่รู้จัก มีสัดส่วน เท่ากัน คือร้อยละ 50 ส่วน เรื่องบริการมีอัตราส่วนที่ไม่แตกต่างและสุดท้ายได้แยกเป็นรายตำบล เพื่อจัดทำแผน สำหรับวัยรุ่น ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  แผนงานกิจกรรมที่ออกมา ส่วนใหญ่ ยังเป็นนามธรรม และพอมีบางกิจกรรม ที่สามารถ นำไปทำได้ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  และ มีบางตำบล ไม่มี รพ.สต.มาร่วมประชุม  ที่ประชุมได้ตามความคาดหวังมั้ย ? ____ได้แนวทาง แนวคิด


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...