header
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service : YFHS )

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์. จังหวัดนครศรีธรรมราช   ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service : YFHS )       นายแพทย์ขุมธน ถนนทิพย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  เปิดการประชุมในครั้งนี้ และ ได้ให้แนวคิดที่มีทัศนคติเชิงบวกกับกลุ่มวัยรุ่น  เป็นวัยที่ควรให้ความสำคัญ  และต้องใช้ศิลปะในการสื่อสาร  และเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ก็จะส่งผลกระทบ  เป็นโอกาสที่ดี ที่ทางผู้จัดได้ให้ความสำคัญ เพื่อพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดทักษะแนวคิดที่จะไปทำงานกับวัยรุ่นในอำเภอจุฬาภรณ์  ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อสม. รพ.สต. โรงพยาบาล  ท้องถิ่น  รวมทั้งหมด 30. คน. โดยเน้นมาตรการ Socail Distancing  อย่างเคร่งครัด      บรรยากาศในที่ประชุวันนี้  ในการจัดกระบวนการ และกิจกรรมการมีส่วนร่วม  ของทุกคน  โดยการเริ่มต้นด้วยการ  แนะนำชื่อ ความรู้สึก. ความคาดหวังที่มาร่วมประชุม ในวันนี้  และต้องขอชื่นชมพลังของ อสม. ที่มีเป้าหมายชัดเจน จะเป็นตัวเชื่อมในการทำงานในหมู่บ้าน และครัวเรือนที่รับผิดชอบ  ระหว่างตัววัยรุ่นทั้งในและนอกระบบการศึกษา  สภาเด็กและเยาวชน  ครอบครัว ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น และ สาธารณสุข  ต้องการเห็นบริการที่  วัยรุ่นทราบช่องทางและสามารถเข้าถึงระบบบริการได้  ร่วมสร้างแนวทางการให้บริการร่วมกับ รพ.สต.และโรงพยาบาล  การจัดห้องเรียนพ่อแม่เพื่อการการสื่อสารเชิงบวก  พัฒนาแกนนำสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นตัวเชื่อมกับวัยรุ่นในหมู่บ้านตำบล  รวมทั้งการ จัดทำฐานข้อมูลวัยรุ่นและเยาวชน ในพื้นที่รับผิดชอบ   เพื่อการเฝ้าระวัง ในเรื่องความเสี่ยง ที่จะเกิด ขึ้น  และปัญหาก็จะมีความเหมือนกับพื้นที่อำเภออื่นๆ คือ ยาเสพติด  ติดเกมส์  เพศสัมพันธ์ และนำมาซึ่งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  และเข้าสู่ ความเสี่ยงต่อสุขภาพ คือการเข้าไม่ถึงไม่ทราบว่า โรงพยาบาลมีการจัดบริการ ที่เป็นมิตร  ให้บริการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  การส่งต่อและการให้ทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย         กิจกรรมจะผ่านการร่วมคิดว่า เป็นห่วงเรื่องอะไร กับวัยรุ่นในชุมชน  การสอนเกี่ยวกับทักษะในโรงเรียน  มีความคิดเห็นอย่างไร?  ตอบโจทย์กับความต้องการของเด็กหรือไม่ ?  หากเรามีบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ที่ดีกว่า ควรจะเป็นอย่างไร?  และใครที่ต้อง เกี่ยวข้อง และทำอะไรบ้าง  ?  ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ ?  หากมีบริการที่เป็นมิตรที่ดี  จะส่งผลอะไร กับวัยรุ่น ?  ร่วมวิเคราะห์  สิ่งที่ร่วมกันคิด  และ สุดท้ายเมื่อคาดหวังว่า  อยากเห็นมุมดีๆ ของ ครอบครัว ไม่มีความรุนแรง  คุยเปิดใจทุกเรื่องกับลูก   เด็กมีทักษะชีวิตที่ดี เมื่อได้รับการเรียนการสอนเพศศึกษา  มีแกนนำวัยรุ่นในชุมชน หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นให้การสนับสนุน  มีบริการทางด้านสาธารณสุข เมื่อเด็กต้องเผชิญปัญหา  สามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง  มีการประชาสัมพันธ์

ให้วัยรุ่น คุณครู อสม. ครอบครัว ได้ทราบ  ก็คิดว่า  จากผลที่ได้ร่วมวางแผนแก้ปัญหา 

ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  สุดท้าย คุณภาพชีวิตที่ดีของอำเภอจุฬาภรณ์  ก็คงจะเป็นไปได้    ข้อสังเกตุในการจัดประชุม ผ่านกิจกรรมในวันนี้  ส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วม รวมทั้งทัศนคติเชิงบวกกับเรื่องที่ได้ รับรู้รับทราบข้อมูล สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง  และได้เรียนรู้ว่ามีบริการที่ดี ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น มีอยู่จริง  เป็นเวทีที่สนุก

ในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของ อสม.ในพื้นที่  ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข  ท้องถิ่น และคิดว่าวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ ทักษะ แนวคิด ที่จะไปทงานต่อ ในชุมชน ตำบล ของตนเองในอนาคต 


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...