header
เรื่อง : จัดระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service : YFHS ) พัฒนาคุณภาพเชิงระบบโดยการประเมินซ้ำตามมาตรฐาน ในปี 2564 สู่ระดับดีเด่น

จัดระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service : YFHS )  พัฒนาคุณภาพเชิงระบบโดยการประเมินซ้ำตามมาตรฐาน  ในปี 2564  สู่ระดับดีเด่น โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รางวัลโล่  1 ใน 3 โรงพยาบาล ระดับประเทศ  

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ นายแพทย์พลลภัตม์ เสถียร  

แพทย์ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น แพทย์หญิงเข็มทรวง  สว่างวรชาติ 

นางสดชื่น กองผล  พยาบาลวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก

และ ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลลานสกา __ภาคีเครือข่าย อำเภอลานสกา         วันที่ 21 กรกฎาคม. 2564  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานสกา  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดทำโครงการประชุม กึ่ง ปฏิบัติการ เพื่อทบทวน

พัฒนาต่อยอดในระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  โจทย์ท้าทาย  ทำอย่างไรหากให้ดีกว่าเดิม ?  ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 29 คน ประกอบด้วย รพ.สต. ต่างๆ  อปท. คุณครู  อสม. โรงพยาบาล  ตัวแทนกลุ่ม M  Moon  โดยวิทยากรจากมูลนิธิแพธ ทู เฮลท์  ออกแบบกิจกรรม  ในการร่วมคิดวิเคราะห์เริ่มจากความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุม  มีแนวทางที่ดีในการทำงานกับวัยรุ่น  ทั้งกาย จิต  ได้ข้อคิดความรู้วิธีการไปปรับใช้กับลูก และเด็กในชุมชน  มีภาคีที่สามารถเชื่อมร้อยการทำงานต่อยอด  รูปแบบการคุย การรับฟังวัยรุ่น  ปรับเปลี่ยนคนทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมอง ซึ่งกันและกัน  ฯลฯ  แล้วกลุ่มจะทำอย่างไร  เพื่อให้ถึงเป้าหมายหรือความคาดหวังเหล่านี้   โดยทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมวิเคราะห์  สิ่งที่ห่วงเกี่ยวกับวัยรุ่นในชุมชน ? ในบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคี เช่น สาธารณสุข  อปท. โรงเรียน  ครอบครัว ชุมชน  จะต้องทำอย่างไร   คิดว่าโรงเรียนจัดการเรียนส่งผลอย่างไรต่อนักเรียน ?  ทำไมวัยรุ่นไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัย ?  หากเราพัฒนาบริการที่เป็นมิตรให้ดีกว่า จะส่งผลดี กับวัยรุ่น อย่างไร ?  บริการที่เป็นมิตรใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง ?  วัยรุ่นจะเข้ามารับบริการมากขึ้นหากบริการ ?  เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่ทุกคนต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเป็นข้องสังเกตุ  ว่า ผู้เข้าร่วมประชุม มีความ ตั้งใจ ในการร่วมคิด ผ่านการเขียน  ที่หลากหลายน่าสนใจ  ในแต่ละ  ประเด็น         ได้สะท้อนปัญหา  ต่างๆ  แนวทางการพัฒนา บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น  พฤติกรรมบริการ ของผู้ให้บริการ  ความคาดหวัง  และคิดว่า ในการสอนทักษะให้กับวัยรุ่นในโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา  ยังไม่ตอบสนองต่อตัววัยรุ่น  ทำให้ขาดความสนใจ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในการสอน. สถานที่ยังไม่เอื้อ มีสิ่งอื่นดึงดูดความสนใจมากกว่า  ช่องว่างระหว่างวัย  รวมทั้งทัศนคติ  การเปิดใจของผู้ใหญ่เป็นสิ่งสำคัญ  เมื่อวิทยากรได้สะท้อน  ความคิดเห็นจากการที่กลุ่มได้นำเสนอ วิทยากรกระบวนการได้มีการสอดแทรก สะท้อนความคิด  ในด้านพฤติกรรมของวัยรุ่น  ที่แสดงออก   ความต้องการของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน มีความคล้ายหรือแตกต่างจากเมื่อก่อน  อย่างไร  แล้ว คิดว่าจากประเด็นที่คิดว่ายังเป็นจุดที่ต้องพัฒนา ทางผู้เข้าร่วมประชุม จะวางแผนแก้ไขปัญหา ต้นน้ำ  กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างไร  ในแต่ละตำบล  และ ออกมาเป็นแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับปัญหา  และ ความคาดหวัง ในการเข้าร่วมประชุม        ในการร่วมประชุมกึ่งปฏิบัติการ  ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง ภายใต้สถานการณ์โควิด 2019 แต่งานบริการเหล่านี้ก็ต้องพัฒนากันต่อ  สืบเนื่องจากสถานการณ์ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวในหลายด้าน เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน  เศรษฐกิจ. การศึกษาของวัยรุ่น

ส่งผลทำให้เกิดความเครียด  การฆ่าตัวตาย  ความเสี่ยงที่หลากหลาย  รวมถึงการเข้าถึงบริการอาจจะมีข้อจำกัด บ้าง  ซึ่งสังเกตุได้จาก ข้อมูลของวัยรุ่น ที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น อัตราการคลอดมีชีพมารดา 10-19 ปี  อัตราการตั้งครรภ์ซำ้ของมาดาวัยรุ่นในภาพรวมของจังหวัด  การขอรับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น แต่มุมมองอีกด้านอาจจะเป็นผลมาจากการทำงานเชิงรุก การสื่อสาร ทำให้ผู้รับบริการ มีความกล้า ที่จะมารับบริการมากขึ้น  และจากการแลกเปลี่ยน โรงพยาบาลลานสกา จะให้ความสำคัญกับการคุมกำเนิดกึ่งถาวร คือยาฝังคุมกำเนิด  ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดหรือแท้ง หรือวัยรุ่นที่ walk-in  คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยง ที่จะตั้งครรภ์  คิดว่าเป็นการสะท้อนมุมมองของพฤติกรรมบริการ ที่วัยรุ่นไว้วางใจ  กล้าเปิดใจ ตัดสินใจมารับบริการ และเน้น One Stop Service และ มีผลงานเชิงกระบวนการ การพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ  ที่เป็นรูปธรรม  อย่างต่อเนื่อง  และเห็นถึงความเข้มแข็งของทีมในการขับเคลื่อนงาน เชิงรับและเชิงรุก 


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...