header
เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเพื่อหาช่องทางในการทำงานในการให้บริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่นและเยาวชน

ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธะรมราช  

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น.  ภายใต้สถานการณ์โควิด 2019  แต่ด้วยสภาพปัญหา  ของความไม่พร้อม  ขอวัยรุ่นของข้อมูลการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ในวัยเรียน  ยังเป็นปัญหา ในช่วงระยะเวลาที่สถานการณ์โควิดระบาด  เกิดผลกระทบหลากหลาย

      

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  ( งานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ) จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ  แลกเปลี่ยน  เพื่อหา  ช่องว่างในการทำงานในการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  ( Youth Friendly Health Servic : YFHS ) โดยการจัดประชุม กึ่ง ปฏิบัติการ  ภายใต้มาตรการ Socail Distancing  ก่อนการประชุม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช กลุ่มงานวัยรุ่น  ได้รวบรวมสถานการณ์ หรือ ตัวชี้วัดที่ส่งผลกระทบ กับวัยรุ่น คือ อัตราการคลอดมีชีพมารดา 10-14 ปี  อัตราคลอดมีชีพมารดา 15-19 ปี  อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่น  จำนวนวัยรุ่นแต่ละอำเภอที่เข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์  และ มูลนิธิแพธ ทู เฮลท์. ( P2H )  ได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับบริการที่มิตรสำหรับวัยรุ่น  ในระยะเวลา ประมาณ  2 สัปดาห์ ตอบแบบสอบถาม ออนไลน์ จำนวน 12 ข้อ กับเด็กอายุ 10-20 ปี  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. จำนวน  389 คน และได้ข้อมูล  ทั้งระบบบริการ การเข้าถึง  ผลกระทบที่สามารถวัดได้  เพื่อพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ  วัยรุ่นเข้าถึงบริการได้ รับทราบช่องทางเมื่อเผชิญปัญหา ในหลายมิติ ร่างกาย จิตใจ  สังคม  การศึกษา บรรยากาศในเวทีวันนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสอ.หัวไทร  โรงพยาบาลหัวไทร  รพ.สต. อสม. ตัวแทน อปท. ผู้ดำเนินกิจกรรม  ที่หลีกเลี่ยงการสัมผัส  โดยการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการ โดยมูลนิธิแพธ ทู เฮลท์   เน้นการคิดวิเคราะห์  และ ร่วมกันวางแผนที่เป็นไปได้  โดยการนำเสนอสถานการณ์ที่ได้กล่าวมา  คือ จำนวนวัยรุ่นไปรับบริการยุติการตั้งครรภ์ ในรอบ 9 เดือน

ผลการสำรวจความคิดเห็นในภาพรวมของจังหวัดของจังหวัดนครศรีธรรมราช และ อำเภอหัวไทร  อัตราที่วัยรุ่นรู้จักบริการที่มีในสถานบริการ คือการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  ทราบและรู้ถึงบริการ ประมาณ ร้อยละ 50 และไม่ทราบร้อยละ 50  เมื่อเข้าถึงบริการสิ่งที่เจอ  สีหน้าท่าทางของผู้ให้บริการ ไม่เป็นมิตร ประมาณ ร้อยละ 30  กลัวไม่เป็นความลับ ร้อยละ ประมาณ  30  ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับพื้นที่  ช่องทางการเข้าถึงบริการ         เวทีวันนี้ ทั้งสาธารณสุข และ อสม. Active ให้ความสนใจที่จะ  แสดงความคิดเห็น ในการร่วมทำกิจกรรม การวางแผน  เพื่อการพัฒนา กับปัญหาที่ท้าทาย  โดย การสร้างกิจกรรม ร่วมคิดโดยการแบ่งเป็นตำบล  ในการคิดวางแผนที่เป็นไปได้  ในการแก้ปัญหา ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  กลุ่มส่วนมาก เข้าใจในกิจกรรม  และวางแผนที่ตอบสนอง กับสถานการณ์  ได้ดีทุกตำบล  เชิงรูปธรรม และเป็นไปได้  และคิดว่าเป็นเวทีที่  เป็นประโยชน์ ในแนวทางที่จะพัฒนาเชิงระบบบริการให้มีความ ครอบคลุม รวมทั้งการร่วมทำงานของภาคีเครือข่าย  กับ  การสื่อสารสถานการณ์ต่างๆ ให้พื้นที่รับทราบ และ การออกแบบกิจกรรมที่พอดี ลงตัว


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...