header
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.แม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช      วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว   ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว  สมาชิก 20 คน นำโดย นางฟาติเม๊าะ เจ๊ะม๊ะ  นักพัฒนาชุมชน อบต.แม่เจ้า  โดยใช้มาตรการ  Socail distancing  แนวคิดสำหรับคนทำงาน ศพค.ในสถานการณ์โควิด  เราหยุดนิ่งไม่ได้ 

ความเครียดหลากหลายในครอบครัว  เด็กต้องเรียนออนไลน์ ขาดรายได้ เป็นเสียงสะท้อน  พ่อแม่ผู้ปกครองขาดรายได้. เครียดกังวลกับข่าวสาร กลัวโรค  สรุปว่าสภาพกายและจิตใจ  ไม่ดี       เปิดเวทีแบบกันเอง สมาชิกคุ้นเคยกับทีม ที่มาร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง วางแผน

ปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมอย่างไร ให้มีความต่อเนื่อง  และ ศพค.แม่เจ้าอยู่หัว เป็นต้นแบบ 1 ใน 3 ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ( เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา และ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ )  กรรมการคาดหวังอะไร จากการดำเนินงานที่ผ่านมา  เช่น การเปิดห้องเรียนพ่อแม่สื่อสารเชิงบวก 3 รุ่น 90 ครอบครัว เมื่อปี 2563  โครงการนี้คิดว่าดี  ?

แต่หากถามว่ามีการปรับเปลี่ยนภายในครอบครัว ไหนบ้าง ? ยังขาดการติดตามประเมินผล  สภาเด็กและเยาวชน  มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชน

และผลที่เกิดเป็นรูปธรรม มีแกนนำ 3 คน ที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ระดับภาคได้  เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือเพื่อเมื่อเผชิญปัญหา กล้าเปลี่ยนกล้าแสดงออก เป็นที่ภาคภูมิใจ ของตำบล ครอบครัว และอื่นๆ  ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย

ทำอย่างไร ? How to ให้ไปสู่ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง และได้ร่วมกันนิยามคุณลักษณะของครอบครัวเข้มแข็ง       และคิดว่ากระบวนการหรือกิจกรรมที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนั้น ครอบครัวเข้มแข็ง

คณะกรรมการจะต้องมีการประชุม สื่อสาร  และ นำเข้าไปในวาระของการประชุมหมู่บ้าน เป็นการสร้างความเข้าใจ และ ประชาชนทราบว่า ศพค.ทำอะไร มีหน้าที่อะไร จะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชน ครอบครัว  ___สร้างกิจกรรมที่เน้นคุณภาพ ไม่ใช่เน้นให้มีกิจกรรมแล้วเสร็จ ควรจะมีการติดตามประเมินผล โดยการหาวิธี ให้เหมาะสมในยุคนี้      กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ ที่วางแผนไว้ มีงบประมาณ 

1.ความรุนแรงในครอบครัว โดย อัยการที่มีความสามารถในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ได้โดยง่าย ครอบครัวได้ทราบ ถึงเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้จะทำอย่างไร จัดปลายสิงหาคม 2564 จำนวน 2-3 วัน

2.เปิดห้องเรียนพ่อแม่ ยังคิดว่ามีประโยชน์  

3.พัฒนาแกนนำเด็ก เพื่อคาดหวังว่าเมื่อมีแกนนำ เกิดขึ้น  แกนนำเหล่านี้สามารถเข้าไปสร้างกิจกรรมในโรงเรียน ชุมชน  โดย 2และ 3 ให้ทางมูลนิธิแพธ ทู เฮลท์  ออกแบบกิจกรรม ให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม ภายใน 15 กันยายน 2564


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...