header
เรื่อง : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ วันอังคาร  ที่  20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เนื้อหาการประชุม

1.ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2565 โดย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู่อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

2 .แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health Services:YFHS) และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์โดยใช้การนำเสนอผลการดำเนินงาน 

-ศูนย์อนามัยที่ 1-12

-สถาบันสุขภาวะเขตเมือง

-สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ศูนย์อนามัยละ 10นาที

3.แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health Services:YFHS)และการประเมินรับรองโดย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์

4.แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนิงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และการประเมินรับรอง


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...