header
เรื่อง : กิจกรรมในการให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน ไวรัส Corona 2019 แก่ผู้รับบริการ ในเขตบริการ

สืบเนื่องจาก วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ 2564 เวลา 08.00 น -16.30น.ทีมส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 11 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน ไวรัส Corona 2019  แก่ผู้รับบริการ ในเขตบริการ ซึ่งมียอด ผู้มารับบริการทั้งหมด 323 คน ดังรายละเอียด 

ยอด AZ= 198 คน 

ยอด SV=125คน

SV เข็ม1 =18 คน

SVเข็ม 2 =107 คน 

ก่อนรับวัคซีน ผู้รับบริการบางราย มีความดันโลหิตสูง แต่ไม่มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย ให้นั่งพัก /นอนพัก สังเกตอาการ และสามารถ รับวัคซีนต่อได้ มี 2 ราย ที่จำเป็นต้องเลื่อนนัด เพราะหลังได้ยาลดความดันโลหิต และนอนสังเกตอาการ แต่ความดันโลหิตยังไม่ลด แพทย์พิจารณา ให้เลื่อนนัด และติดตามอาการ 

หลังฉีดวัคซีน มีผู้รับบริการสูงอายุ 1 ราย มีอาการเวียนศีรษะ ให้นอนพัก สังเกตอาการ 20 นาที หลังจากนั้น ไม่มีอาการใดๆ

 โดยภาพรวม ได้รับคำชมจากผู้มารับบริการ ที่ได้รับความสะดวกจากศูนย์อนามัยที่ 11 และสามารถ เข้าถึงบริการได้ง่าย มีการติดต่อประสานงาน ในวันที่เลื่อนนัด อย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีพัดลม ไว้ที่จุดเต็นท์ ผู้พิการด้วยเนื่องจากอากาศค่อนข้างร้อน 

2. ควรมีผ้าเย็นสำหรับแจกจ่ายให้ผู้รับบริการบ้างในรายที่หน้ามืด จากอากาศร้อนโดยเฉพาะในเต็นท์ผู้พิการ

 3 . ควรมี เครื่องวัดความดัน ขนาดเล็ก แบบพกพาให้เจ้าหน้าที่ทีมพยาบาล จุดobserve เพื่อความสะดวกในการไปให้บริการแก่ผู้พิการที่อยู่ในเต้นท์ด้านล่าง


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...