header
เรื่อง : ประชุมเครือข่าย RSA & สมาคมอาสา RSA ผ่าน Zoom

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา  15:00-17:45 น. ประชุมเครือข่าย RSA & สมาคมอาสา  RSA  ผ่าน Zoom

- นายแพทย์เรืองกิตต์ ศิริกาญจนกูล ประธาน

- นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- นายแพทย์วรชาติ มีวาสนา รพ.พิมาย จ.นครราชสีมา

- นายแพทย์นิธิวัชร์ แสงเรือง ผอ.รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน

- แพทย์หญิงศรีสมัย เชื้อชาติ รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

- นางเรณู ชูนิล สมาคมฯ

- นางทัศนัย ขันตยาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ

- ตัวแทนศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

- ตัวแทนศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

-นางสายใจ โฆษิตกุลพร ตัวแทนศูนย์อนามัยที่ 11

- ตัวแทนจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประเด็น หารือการให้บริการยุติการตั้งครรภ์แบบ Telemedicine -ทางสามคมอาสา RSA โดยคุณทัศนัย ขันตยาภรณ์  ได้ร่างแนวทางการดูและ เคสในสถานการณ์โควิด 2019  โดยทางเครือข่ายได้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ 1 ปี และ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแนวทาง ที่ สามารถเป็นไปได้. และปลอดภัย สำหรับผู้รับบริการ  

-สำหรับอายุครรภ์น้อยกว่า. 12 สัปดาห์  ร้อยละ 100 แท้งสมบูรณ์ที่บ้านอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์  บริหารจัดการโดยการให้ผู้รับผิดชอบส่งต้นทาง คือทีมสหวิชาชีพ  จะบริหารจัดการหาโรงพยาบาลปลายทาง. ในการรับเคสกรณีมี Complication 

และทีมได้มีประสบการณ์ในการดูแล Case telemedicine  กันทั้ง 4 เขต รวมทั้งเครือข่าย คือ ศูนย์พึ่งได้ ( OSCC ) คลินิกวัยรุ่น  สายด่วน 1663 กลุ่มทำทาง  สรุปไดแนวทาง และจะปรึกษากับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งจะดำเนินการในปี 2565 และ ส่งให้เครือข่าย  เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล ส่งข้อมูล กระบวนการก่อนส่ง ที่มีความเป็นไปได้และประธานแจ้งความก้าวหน้าในการบังคับใช้มาตรา  301,302,303,304 และ 305 ใช้ข้อบ่งชี้ 305 อนุ1-4 ได้แล้ว  แต่อนุ5ต้องรอประกาศกฏกระทรวงสธ.ก่อน น่าจะมกราคม2565


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...