header
เรื่อง : ถอดบทเรียนและแยกกลุ่มTeenage pregnancy

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564  เวลา 9.00-16.30 น. กำหนดประเด็น  ถอดบทเรียน  ทบทวนวัตถุประสงค์ ที่ผ่านมา เข้าสู่บทเรียนในวันนี้  และแยกกลุ่ม Teenage Pregnancy  

     เมื่อแยกกลุ่มจากประเด็นที่ได้ร่วมกันกำหนด  และ definition  และ  Fa  มากำหนดกรอบ  เพื่อก้าวสู่การออกแบบถอดบทเรียน หรือ Action plan   พร้อมทั้งสรุปกระบวนการเรียนรู้สำหรับวันนี้ โดยอาจารย์ประภาพรรณ อุ่นอบ

( วันนี้ประเด็นการเรียนรู้ รายละเอียดค่อนข้องเยอะ ขอสรุปประเด็น ในสาระ ที่สรุป )


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...