header
เรื่อง : โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้โดยท้องถิ่นและภาคี

โครงส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้โดยท้องถิ่นและภาคี 

        ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะเพชร  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นพื้นที่ Model. ของโครงการ  ดังกล่าว  และมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค ระดับประเทศ ในการขับเคลื่อนงาน  ของศูนย์พัฒนาครอบครัว และ การส่งเสริมสุขภาวะเด็กตั้งแต่แรกเกิด  ถึง วัยรุ่นและเยาวชน  เป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม และความต่อเนื่อง  ตามต้นทุนของพื้นที่ 

        วันนี้  ก็เป็นวันที่มีโอกาสดีอีกครั้งหนึ่ง  ที่ตัวแทนมูลนิธิแพธ ทู เฮลท์ ( p2h )  ตัวแทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  ได้มีโอกาสเข้าไปประสานแผน อยากทราบว่าทางท้องถิ่น  มีความต้องการพัฒนาอะไร. ให้มีความเด่นชัดมากขึ้น  กับ  ทีมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะเพชร นายเดชา แก้วเจริญ  ร่วมด้วย รองปลัด  รองนายก  และนักพัฒนาสังคม ผู้ดูแล ศพค.และเป็นผู้ประสานหลัก  นางสาวกิตติมา นวลจุ้ย  ได้แลกเปลี่ยน ความคาดหวังในอนาคต บนพื้นฐานต้นทุนที่มีอยู่  เช่นการทำงานของสภาเด็กและเยาวชน  :- พัฒนาแกนนำ  การเปิดห้องเรียนพ่อแม่ 2-3 รุ่น  และกิจกรรมอื่นที่ทางนายกได้มีการดำเนินงานที่ผ่านมา และทีมยืนยันที่พัฒนาต่อไป  โดยมาเพิ่มบทบาทของศูนย์พัฒนาครอบครัวให้มีความชัดเจน. ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน งาน โดยมีทีมภาคี ทีมสหวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง  โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน  และ หาโอกาส มาแลกเปลี่ยน  เสวนา  ด้านต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วม ให้มากขึ้น และจากการที่ทางทีมเยี่ยมได้นำเสนอเครื่องมือที่มาช่วย กับแผนเดิมที่มี ของเทศบาล  ก็ไปในทิศทางเดียวกัน  คือพัฒนาสมรรถนะคนทำงาน แล้วฝึกประสบการณ์บ่อยๆ  ไม่ว่าจะเป็นแกนนำวัยรุ่น  วิทยากรกระบวนการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกในครอบครัว  โรงเรียนเห็นความสำคัญของการสร้างทักษะชีวิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา  เด็กมีทางออกเมื่อเจอกับปัญหา หรือมีภูมิคุ้มกันที่ดี รอบข้าง  คือ ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้กับเด็ก เช่น มีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาได้  แล้วคุณภาพชีวิตของ วัยรุ่นและเยาวชนเกาะเพชร  จะมีคุณสมบัติที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในทุกที่

       ขอขอบคุณทีมนายกเทศบาลตำบลเกาะเพชร  เราเห็นเป้าหมายด้วยกันในวันนี้  และจะมาร่วมออกแบบกิจกรรมด้วยกัน 


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...