header
เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นระดับจังหวัด

การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นระดับจังหวัด   ตามพระราชบัญญัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่   24-25  พฤษภาคม  2564  ด้วยระบบ  Conference

โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  จากห้องประชุม นรพัฒน์  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม  ศูนย์อนามัยทั่วประเทศ  ตัวแทนสายด่วน 1663  สสจ.ปราจีนบุรี และ  ราชบุรี

     การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นระดับจังหวัด   ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2559  เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงสิทธิ ที่ควรจะได้รับ ตามมาตรา 5  และในบทบาทหน้าที่ของแต่ละกระทรวงในภูมิภาคและ กทม.ตามมาตรา 6-10   ประธานโดยนายแพทย์มนัส  รามเกียรติศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยฯ  ทางสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  ได้นำเสนอร่างแนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิต่างๆ  ได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอแนวทาง และทางสำนักได้ไปปรับแก้และนำมาเสนอกันใหม่อีกครั้งในวันที่ 25  พฤษภาคม  2564  และยังเหลือประเด็นเล็กน้อยที่ต้องปรับปรุง  โดยทางสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ  และทดลองให้ทางจังหวัดได้เสนอแนวทางการจัดตั้งกับคณะอนุกรรมการจังหวัดต่อไป

        ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นระดับจังหวัดก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่  หรือหากมีคณะทำงานของคณะอนุกรรมการจังหวัดอยู่แล้ว สามารถขับเคลื่อนบทบาทนี้  ก็ไม่จำเป็นต้งตั้งขึ้นมาใหม่


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...