header
เรื่อง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 3 ผ่านทาง VDO Conference  วันที่ 22 เมษายน 2564  

     ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  ผู้เข้าร่วมประชุม พยาบาลวิชาชีพงานแม่และเด็ก นิติกรงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุข จากงานวัยรุ่น  จัดโดยกรมอนามัย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา  รองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน

     กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  คือ มาตรา 5 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สิทธิ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอนามัยการเจริญพันธ์  สิทธิในการเข้าถึงบริการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัด ให้มีความครอบคลุม เช่น เมื่อนักเรียนตั้งครรภ์  ในโรงเรียนจะต้องจัดระบบการช่วยเหลือนักเรียน  สถานบริการสาธารณสุข จัดบริการให้เด็กได้เข้าถึงบริการได้สะดวกและเป็นความลับ  มีระบบการส่งต่อ  หรือการจัดหาสวัสดิการต่างๆ  เช่น บ้านพักรอคลอด  หรือการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การคุมกำเนิด  หรือการบริการฝากครรภ์คุณภาพในกรณีที่ต้องครรภ์ต่อ  และให้แต่ละจังหวัดร่วมกับศูนย์อนามัย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น ( ศชร.) ร่วมกับ สสจ.แต่หากมีหน่วยงานที่ช่วยเหลืออยู่แล้วก็ไม่จำเป็น  ในการเชื่อมโยงประสานการทำงานเมื่อวัยรุ่นเผชิญปัญหา


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...