header
เรื่อง : ลงพื้นที่ถ่ายทำ สัมภาษณ์ และถอดบทเรียน ความสำเร็จโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 7-9 เม.ย.พ.ศ.2564 ศูนย์อนามัยที่11 โดยทีมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ลงพื้นที่ถ่ายทำ สัมภาษณ์ และถอดบทเรียน ความสำเร็จโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และการขับเคลื่อนงานพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเชิงระบบ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของวัยรุ่นและเยาวชน  ผ่านสารคดีสั้น Bird Eye View นำเสนอในการนิเทศตรวจราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  วันแรกทีมงานใช้เวที พชอ. วัยรุ่น ถ่ายทอดกลยุทธ์นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเชิงระบบ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีโดยนายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอเกาะพะงัน นายไชยา ไชยชนะ สาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน ตัวแทนทต.เกาะพะงัน คณะครูโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายอำเภอเกาะพะงันร่วมถ่ายทำบันทึกเทปสัมภาษณ์

วันที่สองถ่ายทอดกระบวนการถอดบทเรียนโดยสัมภาษณ์แนวคิด กระบวนการทำงานผ่านมุมมองนักบริหารรุ่นใหม่ นพ.วรวุฒิ พัฒนโภครัตนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน ถ่ายทำการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในห้องเรียน ฉากจำลองสถานการณ์วัยรุ่น ทักษะชีวิต ทักษะการปฏิเสธ และวิถีชีวิตวัยรุ่น ระบบการช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ผ่านคุณครูและตัวแทนนักเรียน บ่ายเยี่ยมชมการทำงานและถ่ายทำการให้บริการของคลินิคบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น (YFHS)  ณ รพ.สต.บ้านใต้วันที่สามถ่ายทำและเยี่ยมชมการให้บริการ ณ คลินิกให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  Youth Friendly Health Service (YFHS)  ของโรงพยาบาลเกาะพะงัน

ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จัดบริการที่เป็นมิตร มีช่องทางการเข้าถึงหลากหลายช่องทาง เน้นความลับและความเป็นส่วนตัว  การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ตามสิทธิ ของวัยรุ่น

-ผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะพะงันและทีม

-นายอำเภอเกาะพะงัน

-อปท.อำเภอเกาะพะงัน

-ผู้บริหารโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา คณะอาจารย์ และตัวแทนนักเรียน

-สสอ.เกาะพะงัน

-รพ.สต.บ้านใต้ 

-ทีม วิทยากรกระบวนการ ( Master Trainer : MT ) เกาะพะงัน

-มูลนิธิแพธ ทู เฮลท์ ( p2h )

-บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ทีมสื่อสารศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...